CLB

De school laat zich ondersteunen door:

Vrij CLB-Kempen
Afdeling Turnhout
Rubensstraat 170
2300 Turnhout
Telefoon: 014 / 41 64 39

Onthaalmedewerker:
Sonja Van Deuren,
sonjavandeuren@vclb-kempen.be

CLB staat voor Centrum voor Leerling Begeleiding. Ook ouders en kinderen kunnen ondersteuning krijgen van het CLB. Het CLB is regelmatig op school aanwezig. Meer informatie kan je altijd terugvinden op de website van het CLB zelf.

De informatieuitwisseling met het CLB gebeurt volgens volgende samenwerkingsafspraken:

  • Het schoolbestuur informeert ouders en leerlingen over de samenwerkingsafspraken met het centrum via het schoolreglement.
  • School en centrumbestuur brengen de personeelsleden van deze samenwerkingsafspraken op de hoogte via pedagogische vergaderingen en mededelingen.
  • Het centrum deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding met de school.  Leerlingen of de ouders van niet-bekwame leerlingen moeten hun toestemming geven bij het doorgeven van die informatie.
  • Bij het doorgeven van deze informatie gelden de regels inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • De medewerkers van het centrum mogen alleen in het belang van de leerling gegevens uit het multidisciplinair dossier bezorgen aan personeelsleden van de school voor zover de gegevens nodig zijn om hun taak naar behoren te kunnen vervullen en na instemming van de bekwame leerling of de ouders van de niet-bekwame leerling. Het centrum houdt hierbij rekening met de bepalingen van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.
  • De arts van het centrum die via een leerling, een ouder, de school of een behandelende arts het vermoeden of het voorkomen van een infectieziekte verneemt (infectieziekte die voorkomt in het Draaiboek Infectieziekten CLB op school) bij een leerling of bij een personeelslid, bepaalt welke maatregelen moeten genomen worden en informeert de directeur van de school.
  • Het centrum  heeft een signaalfunctie en meldt mogelijke problemen op school aan de school (bvb. pestgedrag). De school kan dan de hulp inroepen van de pedagogische begeleidingsdienst.  

Deze samenwerkingsafspraken worden op de website, in het schoolwerkplan en schoolsecretariaat bewaard en zijn daar vrij toegankelijk.